खरीप पीक विमा 2021 | शासन निर्णय 26-07-2022 आला | 28 कोटी निधी वितरीत | kharip pik vima 2021

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. २८,८३,१६,४२८/इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. kharif crop insurance Maharashtra प्रस्तावना : pik vima manjur प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय … Read more