या शेतकऱ्यांचे सरसकट विज बिल माफ होणार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा यादीत नाव पहा Vijbill mafi yojana 2024

  Vijbill mafi yojana 2024 कृपिपंप ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी सन २०२३ – २४ करिता अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.७३५५.९१ कोटी रक्कमेपैकी रु.१७७७.०० कोटी (रुपये सतराशे सत्त्याहत्तर कोटी फक्त) रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचे सरसकट विज बिल माफ होणार   वीज बिल … Read more