Vijbill mafi yojana 2024 page

यास अनुसरुन पुरवणी मागणीन्वये व सुधारित अंदाजान्वये मंजूर निधीपैकी कृषीपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीज सवलतीसाठी अनुक्रमे रु.१७७७.०० कोटी, रु.१८०.८२ कोटी व रु.७३.३३ कोटी रक्कम समायोजनाने महावितरण कंपनीला वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुसार एकूण रु.२०३१.१५ कोटी रक्कम समायोजनाने महावितरण कंपनीला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

वीज बिल माफी यादी पहा
यादी