goat farming subsidy gr

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०६२७१००६०३६००१ आहे. शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

शेळी पालन लाभार्थी यादीत

नाव पहा